Last ned Munnstellkort

Gratis veiledningshefte for munn- og tannstell og munnstellkort  (format A5) til bruk for helsepersonell i sykehjem og i hjemmesykepleien.
Løvåsen sykehjem i samarbeid med Universitetet i Bergen har utviklet munnstellkort med bilder som individualiserer pleien og som forklarer fremgangsmåte for munnstell. 

Vedlegg Munnpleien nr. 2-2015

Tannkontakter

 • Sørger for at bruker får hjelp til å fylle ut i innmeldingsskjema og videre sende dette
 • Sørger for at prosedyre for den enkelte registreres i journalsystemet
 • Sørger for at munnstellkortet kommer til den enkelte bruker og plasseres lett synlig
 • Sørger for at riktig utstyr er tilgjengelig hos bruker
 • Er kontaktperson mellom pleieenhet og tannhelsetjenesten
 • Etterser oppfølging av rutiner og informerer om status

Det regnes en tidsressurs for arbeidet tannkontakten utfører.

Tannhelsepermene

 • Inneholder beskrivelse av alle rutiner og prosedyrer
 • Finnes på alle avdelingene / basene
 • Rutinene er og nedfelt i virksomhetens kvalitetshåndbok  

Tannhelsekoffertene inneholder eksempler på

 • hjelpemidler til munn- og tannstell som børstetyper, tanntråd, mellomromsbørster, tannkrem med fluor, ”oppskrifter” til proteserenhold
 • fluortabletter, hjelpemidler mot munntørrhet, festemidler for proteser m.m.
 • opplæringsmateriell med beskrivelse av rutiner, teknikker for munnstell, informasjonsbrosjyrer ( bl.a. fra Tannvernet) etc

Koffertene finnes tilgjengelig for alle basene i hjemmetjenesten og avdelingene på sykehjemmene. Den kan bestilles fra UHT-Finnmark.  

Tannhelsekofferten og munn-og tannstellpermen
som finnes på alle baser / avdelinger.

Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)

Nasjonal satsing skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene, finansiert av Helsedirektoratet. Hovedfunksjoner er å drive lokalt utviklingsarbeid med utgangspunkt i kommunale behov og være pådrivere for at statlig politikk settes i verk i kommunene

38 utviklingssentre pr oktober 2015
Finnmark har 3 sentre:

 • Hjemmetjenester (Sør-Varanger)
 • Sykehjem (Alta)
 • Samisk utviklingssenter (Karasjok)

Satsingen forankret i

 • St. meld 25 2005-2006 (regjeringen.no)
 • Omsorgsplan 2015 (regjeringen.no)
 • Meld. St. 29 2012-2013 Morgendagens omsorg (regjeringen.no)

Dokument
Utvikling gjennom kunnskap – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
– Strategi 2011–2015 (nov. 2010), spesifiserer rollen som pådriver for

 • Utvikling i eget fylke
 • Modeller for andre hjemmetjenester og sykehjem
 • Spredning av kunnskap og faglige ferdigheter

Primærmålgruppe: ansatte i sykehjem og hjemmetjenestene Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg (NIBR). Evalueringsrapport, oktober 2015, av prosjektet "Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester" USHT