Offentlige føringer og lovverk som du må kjenne til

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven].

Lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven)

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger

Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene

Undersøkelse for resistente bakterier – MRSA, VRE og ESBL-holdige bakterier i asylmottak